OBCHODNÍ PODMÍNKY

Rozsah platnosti:

• Obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod provozovaný na adrese: www.nej-izolace.cz a www.nejizolace.cz provozovaný společností WOHN - BAU s.r.o. (dále jen "provozovatel"), Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9 - Čakovice, IČ: 25935704, DIČ: CZ25935704. Podmínky vymezují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím. 

Účastníci:

• Veškeré kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu firmy WOHN - BAU s.r.o. uzavírá provozovatel se zákazníky, kteří mají bydliště nebo sídlo v České republice, a kteří jsou osobami zcela způsobilými k právním úkonům, které dovršily věku 18 let.

 

Předmět smlouvy:

• Předmětem kupní smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek je nákup zboží prezentovaného na internetových obchodech provozovatele.

Všechny fotografie i videa na webové stránce nej-izolací  mají pouze ilustrační charakter.

 

Způsob objednání zboží / Uzavření smlouvy:

• Zákazník v internetovém obchodě vloží požadované zboží do objednávky, kterou po vyplnění příslušných informací odešle do objednávkového procesu. Následně bude zákazník kontaktován e-mailem popř. telefonem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů, kde mu bude potvrzeno přijetí objednávky a bude s ním smluven způsob dopravy, zaplacení, místo a termín předání. Objednávka může být provozovatelem upravena tak, aby množství odpovídalo ucelenému balení podle výrobce materiálu.

• Kupní smlouva je mezi provozovatelem a zákazníkem uzavřena okamžikem, kdy dojde k potvrzení výše uvedených náležitostí a provozovatel vystaví na přijatou a potvrzenou objednávku zálohou fakturu nebo fakturu.

• Pokud by provozovatel po uzavření kupní smlouvy zjistil, že objednané zboží již není k dispozici nebo jej nelze z jiných důvodů dodat, nabídne zákazníkovi zboží, co se druhu, kvality a ceny týče rovnocenné se zbožím objednaným. Není-li to možné nebo nebude-li s touto změnou zákazník souhlasit, může provozovatel odstoupit od kupní smlouvy. Pokud zákazník již objednané zboží zaplatil, popř. částečně zaplatil, provozovatel toto plnění vrátí bez zbytečného odkladu od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

 

Dodání zboží:

• Dodání zboží proběhne :

             ■ na adresu určenou zákazníkem (zboží zaváženo nákladními velkoobjemovými vozy nemá zajištěno skládání paletovým vozíkem)

             ■ zákazník si zboží osobně vyzvedne ve skladu provozovatele nebo smluvních skladech provozovatele

             ■ některé druhy zboží zasíláme pomocí smluvní kurýrní služby

             ■ menší produkty zasíláme Českou Poštou a.s.

• Náklady přepravy zboží budou připočteny k ceně zboží, vyjma toho, že si zákazník zboží převezme ve skladu provozovatele nebo ve smluvních skladech provozovatele. Náklady na přepravu provozovatel sdělí na základě objednávky.

• Vzhledem k různým pravidlům všech výrobců, která se nedají zcela sjednotit do tohoto eshopu, budou náklady spojené s dopravou (pokud nejsou v ceně výrobku), kalkulovány v naší nabídce.

 

Cena zboží:

• Aktuální cena zboží je uvedena přímo na stránkách internetových obchodů provozovatele a platí pouze pro zboží objednané prostřednictvím internetu. Provozovatel si vyhrazuje právo cenu zboží kdykoli změnit. Pro určení ceny zboží je rozhodující cena uveřejněná na internetových obchodech provozovatele v den uzavření kupní smlouvy.

• Provozovatel je oprávněn k uveřejněné ceně zboží dále připočíst balné, manipulační poplatek nebo expediční poplatek  při odběru ve smluvním skladu. O těchto případných poplatcích bude zákazník nejprve seznámen provozovatelem.

 

 

Způsoby úhrady:

• Kupní cena zboží je splatná v termínu splatnosti zálohové faktury.

• Kupní cenu lze uhradit:

             ■ převodem na účet provozovatele

             ■ v hotovosti v kanceláři provozovatele

             ■ na dobírku - platí pro některé druhy zboží zasíláné kurýrní službou či Českou Poštou

• Úhrada fakturou je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem.

• Zakázky, které jsou expedovány přímo z výrobního závodu výrobce nelze hradit dobírkou, ale pouze platbou předem - hotově nebo zálohovou fakturou.

• Na dobírku lze zaslat pouze produkty, které jsou skladem u provozovatele e-shopu.

 

Záruka:

• Provozovatel zaručuje, že zboží je v okamžiku jeho zaslání zákazníkovi bez vad a v souladu s uzavřenou kupní smlouvou.

• Provozovatel dále poskytuje zákazníkům záruku za jakost zboží dle zákona v trvání 2 let ode dne převzetí zboží.

• Zákazník je povinen okamžitě po obdržení zásilky zkontrolovat správnost a úplnost jejího obsahu a případné nedostatky okamžitě po přijetí zásilky uplatnit u provozovatele a je povinen zapsat je do dodacího listu. U skrytých závad zboží nebo u vad zboží, které se vyskytnou v průběhu trvání záruční doby je nutno oznámení provést okamžitě po zjištění skryté závady nejpozději poslední den záruční lhůty.

• V případě neúplné zásilky provede provozovatel bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace zákazníka dodatečnou zásilku. Náklady na přepravu hradí v takovém případě provozovatel. V případě reklamace vady zboží bude postupováno dle obecných předpisů.

• Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným používáním zboží, nebo jeho nadměrným zatěžováním. Záruka se rovněž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

 

Reklamace:

• Pro uplatnění reklamace je odběratel povinen si zboží při dodávce ještě před složením zkontrolovat a pořídit fotodokumentaci, která bude nedílnou součástí reklamace. Pokud bude zboží poškozeno, má právo odběratel zboží odmítnout. Nebude-li na dodacím listě, jež je předán odběrateli při dodávce zboží, uveden žádný záznam o poškozeném (reklamovaném) zboží, má dodavatel právo reklamaci neuznat.

 

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží:

• Zákazník - spotřebitel je v souladu se zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, oprávněn v případě nákupu zboží prostřednictvím internetu od kupní smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Musí tak učinit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení se děje písemným oznámením o odstoupení od smlouvy zaslaným spolu se zbožím na adresu provozovatele. Zboží musí být zasláno ve stavu, v jakém jej zákazník převzal, bez jakéhokoli poškození či znehodnocení, nesmí nést žádné známky jeho používání a musí být vráceno včetně příslušenství, veškeré dokumentace a v originálním obalu.

• Nebezpečí spojené se zpětným zasláním zboží stejně jako důkaz o jeho zaslání nese zákazník (doporučujeme Vám proto zboží řádně zabalit, aby nedošlo ke znehodnocení jeho originálního obalu, popř. zboží větší hodnoty pojistit).

• Pokud zákazník zboží zaslal zpět včas a řádně, vrátí provozovatel zákazníkovi uhrazenou kupní cenu vráceného zboží vč. DPH bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení zboží.

• Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno dle jeho požadavků, nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

Ochrana osobních údajů:

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

• Identifikační a kontaktní údaje správce

Společnost:

WOHN - BAU s.r.o. Sídlo: Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9 - Čakovice, IČ: 25935704 DIČ: CZ25935704 E-mail: eshop@wohn-bau.cz Kontaktní adresa: Říční 56, 541 01 Trutnov 

• Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování
Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující. 

• Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů
Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:
a) smluvnímu dopravci, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;

b) provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán. 

• Doba uložení
Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.
Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2019, musí být faktura uchována do konce roku 2024). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2019, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2022). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.
Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2019, musí být faktura uchována do konce roku 2029). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

• Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům
Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo: a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR; b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR; c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování; d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR; e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR; f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.
Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.
Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.
Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 

Mimosoudní řešení sporů:

• Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťují nej-izolace  prostřednictvím e-mailu eshop@wohn-bau.cz

• K případnému mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs nebo je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Návrh je také možné podat prostředníctvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na adrese http://www.evropskyspotrebitel.cz - Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES - nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).