OBCHODNÍ PODMÍNKY

Rozsah platnosti:

• Obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod provozovaný na adrese: www.nej-izolace.cz a www.nejizolace.cz provozovaný společností WOHN - BAU s.r.o. (dále jen "provozovatel"), Klánovická 601/40, 198 00 Praha 9, IČ: 25935704, DIČ: CZ25935704. Podmínky vymezují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím. 

Účastníci:

• Veškeré kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu firmy WOHN - BAU s.r.o. uzavírá provozovatel se zákazníky, kteří mají bydliště nebo sídlo v České republice, a kteří jsou osobami zcela způsobilými k právním úkonům, které dovršily věku 18 let.

 

Předmět smlouvy:

• Předmětem kupní smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek je nákup zboží prezentovaného na internetových obchodech provozovatele.

 

Způsob objednání zboží / Uzavření smlouvy:

• Zákazník v internetovém obchodě vloží požadované zboží do objednávky, kterou po vyplnění příslušných informací odešle do objednávkového procesu. Následně bude zákazník kontaktován e-mailem popř. telefonem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů, kde mu bude potvrzeno přijetí objednávky a bude s ním smluven způsob dopravy, zaplacení, místo a termín předání. Objednávka může být provozovatelem upravena tak, aby množství odpovídalo ucelenému balení podle výrobce materiálu.

• Kupní smlouva je mezi provozovatelem a zákazníkem uzavřena okamžikem, kdy dojde k potvrzení výše uvedených náležitostí a provozovatel vystaví na přijatou a potvrzenou objednávku zálohou fakturu nebo fakturu.

• Pokud by provozovatel po uzavření kupní smlouvy zjistil, že objednané zboží již není k dispozici nebo jej nelze z jiných důvodů dodat, nabídne zákazníkovi zboží, co se druhu, kvality a ceny týče rovnocenné se zbožím objednaným. Není-li to možné nebo nebude-li s touto změnou zákazník souhlasit, může provozovatel odstoupit od kupní smlouvy. Pokud zákazník již objednané zboží zaplatil, popř. částečně zaplatil, provozovatel toto plnění vrátí bez zbytečného odkladu od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

 

Dodání zboží:

• Dodání zboží proběhne :

             ■ na adresu určenou zákazníkem

             ■ zákazník si zboží osobně vyzvedne ve skladu provozovatele nebo smluvních skladech provozovatele

             ■ některé druhy zboží zasíláme pomocí smluvní kurýrní služby

             ■ menší produkty zasíláme Českou Poštou a.s.

• Náklady přepravy zboží budou připočteny k ceně zboží, vyjma toho, že si zákazník zboží převezme ve skladu provozovatele nebo ve smluvních skladech provozovatele. Náklady na přepravu provozovatel sdělí na základě objednávky.

• Vzhledem k různým pravidlům všech výrobců, která se nedají zcela sjednotit do tohoto eshopu, budou náklady spojené s dopravou (pokud nejsou v ceně výrobku), kalkulovány v naší nabídce.

 

Cena zboží:

• Aktuální cena zboží je uvedena přímo na stránkách internetových obchodů provozovatele a platí pouze pro zboží objednané prostřednictvím internetu. Provozovatel si vyhrazuje právo cenu zboží kdykoli změnit. Pro určení ceny zboží je rozhodující cena uveřejněná na internetových obchodech provozovatele v den uzavření kupní smlouvy.

• Provozovatel je oprávněn k uveřejněné ceně zboží dále připočíst balné, manipulační poplatek nebo expediční poplatek  při odběru ve smluvním skladu. O těchto případných poplatcích bude zákazník nejprve seznámen provozovatelem.

 

Způsoby úhrady:

• Kupní cena zboží je splatná v termínu splatnosti zálohové faktury.

• Kupní cenu lze uhradit:

             ■ převodem na účet provozovatele

             ■ v hotovosti v kanceláři provozovatele

             ■ na dobírku - platí pro některé druhy zboží zasíláné kurýrní službou či Českou Poštou

• Úhrada fakturou je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem.

• Zakázky, které jsou expedovány přímo z výrobního závodu výrobce nelze hradit dobírkou, ale pouze platbou předem - hotově nebo zálohovou fakturou.

• Na dobírku lze zaslat pouze produkty, které jsou skladem u provozovatele eshopu.

 

Záruka:

• Provozovatel zaručuje, že zboží je v okamžiku jeho zaslání zákazníkovi bez vad a v souladu s uzavřenou kupní smlouvou.

• Provozovatel dále poskytuje zákazníkům záruku za jakost zboží dle zákona v trvání 2 let ode dne převzetí zboží.

• Pro uplatnění reklamace je odběratel povinen si zboží při dodávce ještě před složením zkontrolovat, případně pořídit fotodokumentaci. Pokud bude zboží poškozeno, má právo odběratel zboží odmítnout. Nebude-li na dodacím listě, jež je předán odběrateli při dodávce zboží, uveden žádný záznam o poškozeném (reklamovaném) zboží, má dodavatel právo reklamaci neuznat.

• Zákazník je povinen okamžitě po obdržení zásilky zkontrolovat správnost a úplnost jejího obsahu a případné nedostatky okamžitě po přijetí zásilky uplatnit u provozovatele a je povinen zapsat je do dodacího listu. U skrytých závad zboží nebo u vad zboží, které se vyskytnou v průběhu trvání záruční doby je nutno oznámení provést okamžitě po zjištění skryté závady nejpozději poslední den záruční lhůty.

• V případě neúplné zásilky provede provozovatel bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace zákazníka dodatečnou zásilku. Náklady na přepravu hradí v takovém případě provozovatel. V případě reklamace vady zboží bude postupováno dle obecných předpisů.

• Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným používáním zboží, nebo jeho nadměrným zatěžováním. Záruka se rovněž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

 

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží:

• Zákazník - spotřebitel je v souladu se zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, oprávněn v případě nákupu zboží prostřednictvím internetu od kupní smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Musí tak učinit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení se děje písemným oznámením o odstoupení od smlouvy zaslaným spolu se zbožím na adresu provozovatele. Zboží musí být zasláno ve stavu, v jakém jej zákazník převzal, bez jakéhokoli poškození či znehodnocení, nesmí nést žádné známky jeho používání a musí být vráceno včetně příslušenství, veškeré dokumentace a v originálním obalu.

• Nebezpečí spojené se zpětným zasláním zboží stejně jako důkaz o jeho zaslání nese zákazník (doporučujeme Vám proto zboží řádně zabalit, aby nedošlo ke znehodnocení jeho originálního obalu, popř. zboží větší hodnoty pojistit).

• Pokud zákazník zboží zaslal zpět včas a řádně, vrátí provozovatel zákazníkovi uhrazenou kupní cenu vráceného zboží vč. DPH bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení zboží.

• Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno dle jeho požadavků, nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

Ochrana dat:

• Provozovatel ručí za to, že všechny údaje o zákazníkovi, které získá spolu s jeho objednávkou zboží, jsou shromažďovány, zpracovávány a ukládány pouze pro účely splnění jeho objednávky a pro účely dalšího nabízení obchodu a služeb tomuto zákazníkovi. Provozovatel poskytuje tyto údaje dalším subjektům pouze za účelem odbavení objednávky. Pokud by zákazník nesouhlasil s dalším zpracováním jeho osobních údajů pro nabízení obchodu a služeb, je oprávněn svůj nesouhlas kdykoliv sdělit provozovateli prostřednictvím odpovídajícího e-mailu na eshop@wohn-bau.cz.

• Provozovatel nebude osobní údaje zákazníka vyjma účelů obsažených v těchto obchodních podmínkách využívat nebo poskytovat dále.

 

Právní úprava:

• Vztahy vznikající mezi provozovatelem a zákazníky se řídí českým právním řádem, přičemž práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených mezi provozovatelem a zákazníky-spotřebiteli se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených mezi provozovatelem a zákazníky-podnikateli se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.